Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για
τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2018. 
A.Π. 3062 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΛΕ 2018 
ΑΙΤΗΣΗ ΘΛΕ 2018 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΛΕ 2018

Comments are closed.